Componenta Garant Construct

Componenta Garant Construct

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin componenta Garant Construct

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Statul asigura pana la 90% din valoarea creditului

Descriere componenta Garant Construct

Ce este componenta Garant Construct?

Garant Construct consta in sustinerea finantarilor destinate implementarii proiectelor privind imbunatatirea eficientei energetice, investitii in domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul constructiilor si unitati administrativ-teritoriale, prin doua componente:

 • Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM-urile din sectorul constructiilor;
 • Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru unitatile administrativ-teritoriale, care presupun finantarea unor activitati din sectorul constructiilor.

Avantajele componentei Garant Construct:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 12 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat Fondului Roman de Contragarantare (FRC) / Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei;
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.

Cum ajuta componenta Garant Construct compania ta?

Componenta Garant Construct pentru compania ta

Detalii Garant Construct pentru compania ta

Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei.

Principalele criterii de eligibilitate:

IMM-urile, respectiv IMM -uri din categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, sunt eligibile in cadrul Schemei daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

 • Se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. si F.R.C., dupa caz.
 • Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau daca inregistrează restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.
 • Nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.
 • Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile.
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat. Pentru creditele de investitii valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantarii.
 • La data acordarii garantiei, nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Schemei. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, in cazul creditelor de investitii, beneficiarul trebuie sa faca dovada achitarii acestora inainte de solicitare de garantare.
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Administratorul nu are fapte inscrise in cazierul judiciar si cazierul fiscal.
 • Este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (Conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).
 • Finantarea pentru acoperirea nevoilor de lichiditati reprezinta diferenta ce a ramas neacoperita cu finantare aferenta nevoilor de lichiditate acordate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichiditati prin ajutoarele acordate in cadrul programelor IMM INVEST ROMANIA, inclusiv in cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate in temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 (conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).

UAT-urile eligibile in cadrul Schemei, pentru realizarea proiectelor de investitii din domeniul constructiilor, daca indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

 • Prezinta dovada aprobarii finantarii, respectiv Hotararea Consiliului local privind aprobarea contractarii creditului cu garantia FNGCIMM sau F.R.C., dupa caz.
 • Nu inregistreaza credite restante la institutiile de credit la data solicitarii de acordare a garantiei de stat.
 • Nu se afla in situatie de criza financiara sau impotriva beneficiarului nu a fost deschisa procedura insolventei in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 35/2016, la data acordarii garantiei.
 • Prezinta Certificatul de atestare fiscala valabil la data acordarii garantiei de către FNGCIMM sau F.R.C., dupa caz. In cazul in care UAT inregistreaza datorii se va prezenta dovada achitarii acestora.
 • Nu au fost emise impotriva lui decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Prezinta avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Imprumuturile eligibile in cadrul Schemei,  nu se incadreaza in limitele prevazute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata.

Domenii de activitate eligibile pentru componenta GARANT CONSTRUCT - vezi lista

Cheltuieli eligibile

 • achizitia de echipamente si utilaje de constructii, logistica industriala, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii necesare proiectelor de constructii;
 • constructia, achizitia, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii;
 • achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a beneficiarilor care deruleaza contracte in sectorul constructii;
 • achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclar;
 • finantarea capitalului de lucru pentru achizitia de materiale de constructii, combustibil, energie pentru IMM -urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie care deruleaza contracte in sectorul constructii;
 • plata salariilor pentru IMM-urile care deruleaza contracte in sectorul constructii;
 • achizitia de actiuni si parti sociale.

Cum te inscrii in componenta Garant Construct?

 

Cum te inscrii in componenta Garant Construct

Vezi beneficiile

Beneficii componenta Garant Construct

 • Capital de lucru 

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.