Programul Garant Construct

Programul Garant Construct

Sustinem mediul antreprenorial din Romania prin programul Garant Construct.

 • Valoarea maxima a creditelor acordate este de 10 milioane lei
 • Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea imprumutului

Descriere program: Ce este Garant Construct?

Garant Construct este un program guvernamental, componenta a schemei de garantare IMM INVEST PLUS, care consta in sustinerea finantarilor destinate proiectelor privind imbunatatirea eficientei energetice, investitii in domeniul energiei verzi si aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie din sectorul constructiilor si unitati administrativ-teritoriale, prin doua componente:

 • Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM-urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-up-uri din sectorul constructiilor;
 • Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru unitatile administrativ-teritoriale, care presupun finantarea unor activitati din sectorul constructiilor.

Avantajele programului Garant Construct:

 • Perioada de acordare a garantiei este de maximum 72 de luni. Costurile cu dobanda sunt subventionate in procent de 100% pana la 12 luni de la data acordarii creditului.
 • In cazul finantarilor noi, NU platesti:
  • comision de administrare datorat Fondului Roman de Contragarantare (FRC) / Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) si cel de risc datorat Ministerului Finantelor Publice pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei;
   Acestea vor fi acoperite din ajutorul sub forma de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.
  • comision de rambursare anticipata a creditului;
  • alte comisioane pentru acordarea creditului.

Cum ajuta programul Garant Construct compania ta?

Capital de lucru

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi 90% 5.000.000 Lei Maximum 36 luni fara posibilitate de prelungire ROBOR 3M + 1,9%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii
Persoane fizice autorizate
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Unitati administrativ-teritoriale

Investitii

Beneficiari Garantie de stat Valoare credit* Perioada Dobanda
Microintreprinderi 90% 10.000.000 Lei Maximum 72 luni, inclusiv 18 luni perioada de gratie ROBOR 3M + 1,9%
Intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii
Persoane fizice autorizate
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Unitati administrativ-teritoriale

 

*Valoarea cumulata maxima a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10.000.000 lei.

Cuantumul maxim cumulat al finantarilor garantate de stat care pot fi acordate in cadrul acestei facilitati nu va depasi cea mai mare valoare dintre:

1. 15% din cifra de afaceri anuala totala medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile inchise, respectiv, ultimele trei perioade contabile inchise a venitului brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente.
In cazul intreprinderilor infiintate cu mai putin de 3 ani fata de data solicitarii garantiei, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

2. 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei in care se depune cererea de ajutor; in cazul intreprinderii nou infiintate care nu detine evidente integral pentru cele 12 luni anterioare celei in care se depunde cererea de ajutor, plafonul se calculeaza pe baza duratei de functionare a intreprinderii la momentul depunerii solicitarii de garantare.

3. In cazurile in care utilizarea limitelor prevazute la 1 sau 2 nu acopera necesarul de lichiditate, in urma justificarii fundamentate de potentialul beneficiar, cuantumul imprumutului poate fi stabilit astfel incat sa acopere nevoile de lichiditati de la momentul acordarii acestuia pentru urmatoarele 12 luni in cazul IMM-urilor si pentru urmatoarele 6 luni in cazul intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie si al UAT-urilor care realizeaza proiecte de investitii in sectorul constructiilor.

Principalele criterii de eligibilitate:

IMM-urile, respectiv IMM -uri din categoria intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, sunt eligibile in cadrul Schemei daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

 • Se incadreaza in normele de creditare ale finantatorului si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. si F.R.C., dupa caz.
 • Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau daca inregistrează restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.
 • Nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.
 • Impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile.
 • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat. Pentru creditele de investitii valoarea de piata a activelor aduse in garantie trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea finantarii.
 • La data acordarii garantiei, nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul Schemei. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, in cazul creditelor de investitii, beneficiarul trebuie sa faca dovada achitarii acestora inainte de solicitare de garantare.
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Administratorul nu are fapte inscrise in cazierul judiciar si cazierul fiscal.
  In cazul administratorilor persoane fizice si/sau juridice nerezidente pe teritoriul Romaniei se prezinta o declaratie autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte si nu s-a aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum si ca nu sunt inregistrati fiscal in Romania.
 • Este afectat de criza in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (Conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).
 • Finantarea pentru acoperirea nevoilor de lichiditati reprezinta diferenta ce a ramas neacoperita cu finantare aferenta nevoilor de lichiditate acordate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichiditati prin ajutoarele acordate in cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, inclusiv in cadrul subprogramelor AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate in temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate in baza Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei de COVID-19 (conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii).

UAT-urile eligibile in cadrul Schemei, pentru realizarea proiectelor de investitii din domeniul constructiilor, daca indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

 • Prezinta dovada aprobarii finantarii, respectiv Hotararea Consiliului local privind aprobarea contractarii creditului cu garantia FNGCIMM sau F.R.C., dupa caz.
 • Nu inregistreaza credite restante la institutiile de credit la data solicitarii de acordare a garantiei de stat.
 • Nu se afla in situatie de criza financiara sau impotriva beneficiarului nu a fost deschisa procedura insolventei in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 35/2016, la data acordarii garantiei.
 • Prezinta Certificatul de atestare fiscala valabil la data acordarii garantiei de către FNGCIMM sau F.R.C., dupa caz. In cazul in care UAT inregistreaza datorii se va prezenta dovada achitarii acestora.
 • Nu au fost emise impotriva lui decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
 • Prezinta avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Imprumuturile eligibile in cadrul Schemei,  nu se incadreaza in limitele prevazute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata.

Domenii de activitate eligibile pentru programul GARANT CONSTRUCT - vezi lista

Cheltuieli eligibile

 • achizitia de echipamente si utilaje de constructii, logistica industriala, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii necesare proiectelor de constructii;
 • constructia, achizitia, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru, inclusiv pentru demararea de activitati noi in sectorul constructii;
 • achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a beneficiarilor care deruleaza contracte in sectorul constructii;
 • achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclar;
 • finantarea capitalului de lucru pentru achizitia de materiale de constructii si cheltuieli executare, lucrari aferente activitatilor de constructii, combustibil, energie si alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente pentru IMM-urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie care deruleaza contracte in sectorul constructii;
 • plata salariilor, cheltuieli cu impozite, taxe, contributii, alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru IMM-urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie, care deruleaza contracte in sectorul constructii;
 • achizitia de actiuni si parti sociale.

Cum te inscrii in programul Garant Construct?

1. Te inregistrezi in aplicatia online disponibila pe website-ul www.imminvest.ro.
2. Completezi online datele de identificare, atasezi declaratia IMM in format pdf, bifezi optiunea pentru FNGCIMM sau FRC.
3. Alege Alpha Bank si aplica pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau una sau mai multe linii de credit pentru capital de lucru.
4. FNGCIMM/FRC emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului, precum si numarul de inregistrare.
5. Banca primeste de la FNGCIMM/FRC acordul de principiu privind eligibilitatea in program.
6. Banca analizeaza cererea si transmite solicitarea de garantare impreuna cu setul de documente catre FNGCIMM/FRC.
7. FNGCIMM/FRC analizeaza si aproba garantia si transmite bancii contractul de garantare si acordul de finantare.
8. Banca instiinteaza clientul ca a fost aprobat creditul/nu a fost aprobat creditul.
9. In cazul in care a fost aprobat, banca pune la dispozitie creditul.

 

Vezi beneficiile

Beneficii program Garant Construct

 • Capital de lucru 

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 5 milioane lei.

 • Investitii

  Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10 milioane lei.